Осигуряване на финансови средства за възстановяване на 50% от разходи за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя/осигурителя, за отработеното време на служителите от Дирекция АФКОС по ЕСИФ

На 16.09.2016 г. между Администрацията на Министерския съвет и МВР беше сключен договор № BG05SFOP001-4.002-0009-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Осигуряване на финансови средства за възстановяване на 50% от разходи за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя/осигурителя, за отработеното време на служителите от Дирекция АФКОС по ЕСИФ”.

Чрез изпълнението на настоящия проект ще се финансират 50% от разходите за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя, съгласно Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. на служителите на дирекция АФКОС за периода 01.01.2016 г. - 28.02.2019 г. Като общ ефект от изпълнението на проекта се очаква да се подпомогне работодателят, така че да се поддържа оптимално възнаграждение, с което ще се стимулират служителите за постигане на високо качество при изпълнение на служебните ангажименти, свързани с предотвратяване и разкриване на нередности и измами, извършени при изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез гарантиране заетостта и избягване на рисковете от съкращения на щатната численост и възможност за привличане на висококвалифицирани експерти при евентуално текучество. С изпълнението на настоящия проект дирекция АФКОС като бенефициент ще допринесе за осъществяване на целта на ОПДУ по приоритетна ос 4 за подкрепа на хоризонталните структури и звена, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ. Щатната численост в дирекцията, както и в цялото министерство, не е разделена на квотен принцип по пол. Също така се спазва принципът за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В тези случаи за критерии служат степента и видът образование, притежавана квалификация и трудов опит, изискуеми за съответната длъжност.

Общата цел на проекта е насочена към поддържане и укрепване на административния капацитет и повишаване мотивацията за работа на служителите от дирекцията. За реализиране на общата цел на проекта се предвижда постигането на две специфични цели, а именно:

  1. Задържане на експертен обучен персонал, развил през годините професионални умения и квалификация в областта на координацията на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
  2. Привличане на експертен персонал, притежаващ умения и квалификация, приложими в областта на управлението и контрола на европейски и публични средства.

Срокът за изпълнение на дейностите по финансовия план е от 01.01.2016 г. до 28.02.2019 г.