Извънредно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 22 декември 2009 г.

На 22 декември 2009 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе извънредно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Повод за заседанието беше разглеждането на Доклад на експертната работна група, създадена със Заповед № Із-2257 от 07.12.2009 г. на председателя на Съвета, съдържащ предложение, относно разходването на средствата по трите транша, постъпили в специално открита сметка, в изпълнение на подписано в Брюксел на 14.12.2007 г. Споразумение между Европейската комисия, 26 държави-членки на Европейския съюз и тютюневия производител Джапан Табако Интернешънъл.

Заместник-директорът на Агенция “Митници” направи кратко представяне на предложението на експертната работна група за закупуване на специализирано рентгеново оборудване от типа Z BACKSCATTER VAN, с обратно отразяване на лъчите, предназначено за откриване на цигари, наркотици, взривни вещества и хора. Във връзка с изложеното беше обсъден въпроса, относно приложението на чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки при закупуването на съответната техника.

В резултат на дискусиите, беше взето единодушно решение от членовете на Съвета за приемане на направеното предложение за споменатото рентгеново оборудване и за искане на становище от Агенцията по обществените поръчки, преди стартиране на процедурата по закупуването му.