Предстоящо заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

На 20 декември 2012 г. от 11:30 ч. в Заседателната зала в сградата на Министерство на вътрешните работи, намираща на ул. 6-ти септември №29, ще се проведе второто за 2012 г. заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕС. Заседанието ще премине по предварително определен дневен ред, а именно:

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Откриване на заседанието и гласуване на проекта за дневен ред.
  2. Информация за изпълнение на решения от предходното заседание на Съвета, проведено на 02.04.2012 г.:
    • Във връзка с приетите по т. 3, 4 и 5 на заседанието документи: Доклад за дейността на Съвета през 2011г., Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2011г. и План за действие за 2012г. за изпълнение на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 2011-2013, дирекция АФКОС да подготви доклад за внасянето им на заседание на Министерски съвет - докладва г-жа Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС.
  3. Информация за посещението в България на 27-28 септември 2012 година на делегация водена от г-н Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите - докладва г-жа Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС.
  4. Информация за изпълнението на проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в МВР” - докладва г-жа Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС.
  5. Информация за дейността на Постоянната работна група по нередностите - докладва г-н Георги Зайков, началник сектор „Докладване на нередности”, дирекция АФКОС.
  6. Информация за извършените административно-контролни проверки от дирекция АФКОС през 2012 година - докладва г-н Тома Николов, началник сектор „Административно-контролна дейност”, дирекция АФКОС.
  7. Информация по въпроси обсъждани на заседанията на Консултативния комитет за координация на борбата с измамите (COCOLAF), проведени на 22 май и 18 октомври 2012 г. - докладва г-н Бойко Костов, началник сектор „Оперативно сътрудничество”, дирекция АФКОС.
  8. Други