Разследващите митнически служители в ЕС получават нови мощни инструменти за борба с измамите

Представете си следния сценарий – Европейският съюз налага антидъмпингови мита за определен продукт, например слънчеви очила, с произход от държава от Азия. Изведнъж се наблюдава рязко намаляване на вноса на този продукт от въпросната държава, но значително увеличение на вноса на слънчеви очила, внасяни от съседна държава. Дали това е просто съвпадение? Не и за разследващите служители на ОЛАФ, които, посредством достъп до съвременни електронни инструменти, могат да разберат, че това е схема на измамници за избягване на плащането на мита чрез невярно деклариране на произхода на стоките.

При такива трансгранични случаи достъпът до пълната информация за маршрута на дадена пратка е от ключово значение. Считано от 1 септември, разследващите митнически служители в целия Европейски съюз ще могат да използват нови електронни инструменти, за да се борят по-ефективно срещу митническите измами. Благодарение на актуализация на митническите правила органите ще имат достъп до нови информационни системи, които записват физическото движение на контейнерите, превозвани на борда на морски плавателни съдове, и да събират информация за стоките, които влизат на територията на ЕС, преминават транзитно през нея или я напускат. Тези нови инструменти ще дадат възможност на ЕС и на държавите членки да усъвършенстват локализирането и проследяването на съмнителни пратки и да подобрят разкриването на митнически измами.

„Митническите измами причиняват загуби за публичните бюджети и ние трябва да се борим с тях по ефективен и интелигентен начин“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, като приветства прилагането на новите правни разпоредби. „Благодарение на новите информационни инструменти, публичните органи ще разполагат с по-добри средства, чрез които да противодействат на това предизвикателство, без да засягат законната търговия“, добави тя.

Митническите измами — например невярно деклариране на произхода на продукта, посочване на по-ниска стойност или невярно описание на стоки при внос, причиняват значителни вреди на финансовите интереси на ЕС. Предвид транснационалния характер на такива измами, сътрудничеството между митническите органи е от съществено значение.

На практика измененото законодателство, което се прилага от днес, доведе до създаването на две нови бази данни. Разследващите служители ще имат достъп до нов регистър за съобщения за статуса на контейнерите, в който се събират съобщения, отразяващи движението на контейнерите, превозвани на борда на морски плавателни съдове. Регистърът ще съдържа съобщения, предоставени пряко от морските превозвачи. Беше разработен и подобен регистър за вноса, износа и транзита, съдържащ данни за стоките, които влизат на територията на ЕС, преминават транзитно през нея или я напускат. Свързаните с износа данни, които ще бъдат събирани, се отнасят само до чувствителните продукти, като например тютюна, алкохола и горивата. Митническите служители, както и службата на ЕС за борба с измамите (ОЛАФ), ще бъдат в състояние да извършват кръстосана проверка на информацията от двете бази данни за откриване на потенциални схеми за измами. Тези нови инструменти ще засилят възможностите на националните митнически органи и на ОЛАФ за анализ при разкриването на действия, имащи за цел измама.

Освен това измененото законодателство ще спомогне за ускоряване на разследванията на OLAF чрез определяне на крайни срокове за държавите членки за предоставяне на документи, отнасящи се до разследванията. То също така ще улесни използването на информация, получена въз основа на взаимопомощ, като доказателство в националните съдебни производства.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ОЛАФ