Годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, 07 – 09 ноември 2017 г.

В периода 07 – 09 ноември 2017 г., в гр. Сандански, обл. Благоевград, беше проведена работната среща на служителите по нередности за 2017 г.

В събитието участваха служителите по нередности – представители на структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ, както и представители на сертифициращите органи по ЕСИФ..

Програмата на работната среща включваше разнообразни теми, свързани с администрирането на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Представени бяха правните основи и дефиниции на нередностите и измамите със средства от ЕСИФ, мерките на Европейския съюз за борба с измамите, както и Националната стратегия на Република България за борба с измамите за периода 2014 – 2020 г.

Специално внимание беше отделено на вътрешните и външните разследвания, провеждани от Европейска служба за борба с измамите, както и на правомощията на службите за превенция и борба с нередностите и измамите на европейско ниво.

Проведени бяха редица дискусии между участниците, като бяха посочени и конкретни казуси от практиката.

Основният модул на обучението беше насочено към процесите по администриране и докладване на нередности по ЕСИФ. Служителите на дирекция АФКОС представиха цялостния процес по въвеждане на данните при докладването на нередности до Европейската комисия, възможните грешки и предприемането на корективни действия. В отделен панел беше проведено и практическо занятие по използването на системата за управление на нередности IMS.

Заключителният ден от работната среща включваше дискусии по казуси, възникнали в процеса на докладване на нередности. Разгледани бяха конкретни случаи на нередности с фактическа сложност, като бяха обсъдени и възможните решения за отстраняване на грешките в процеса по докладването им. Администрирането на нередности беше другата тема за дискусии. Обсъдени бяха работата на отделните администрации по постъпили анонимни сигнали, видът и естеството на първата писмена оценка за установяване на нередност, както и действията по установяване и докладване на „подозрение за измама“.

В събитието се включиха общо 42-ма участници, включително и лекторите. Всички те заявиха своята готовност за продължаване на доброто сътрудничество, както и готовността за съвместна работа с цел подобряване на механизмите по администриране и докладване на нередности.

В края на събитието участниците изказаха своята удовлетвореност от проведената работна среща за 2017 год. и дадоха отлична оценка на темите и проведените дискусии.

Събитието беше проведено в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на финансов план чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010 с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.