Одобрен е Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2021 година и Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2021 г.

Със свое Решение № 445 от 7 юли 2022 година Министерският съвет одобри Доклада за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2021 г. и Отчета за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027 г.

Съветът за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (Съвет АФКОС), създаден с Постановление на МС № 18 от 2003 г., ежегодно отчита дейността си пред правителството. Документите са изготвени на базата на информация от членовете на Съвета АФКОС и от Прокуратурата на Република България и са одобрени единодушно на първото присъствено заседание на Съвета АФКОС, проведено на 19 април т.г.

Докладът обхваща мерките, предприети у нас за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на чл. 325 от Договора за функционирането на ЕС. В него са представени по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Документът включва обобщение и анализ на статистиката за 2021 г. за докладвани нередности, засягащи бюджета на ЕС, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление.

Отчетът за изпълнение на задачите, включени в Плана за действие за 2021 г., представя достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение за изтеклата година, като изпълнението на плана е 85 процента.