Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 14 – 16 декември 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“.

Като лектори на събитието участие взеха представители на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката и служители на МВР от дирекции с компетентност по провеждане и възлагане на обществени поръчки, контрол и верифициране на разходи, извършени по проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Пред участниците бяха представени теми, свързани с практиката на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 при управлението и наблюдението на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процесите по налагане на финансови корекции, както и установените добри практики за противодействие на измами. Служителите на МВР запознаха участниците с най-често срещаните нередности при възлагането на обществени поръчки и грешките, допускани при провеждането на тръжни процедури, възлагани в изпълнение на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ. По време на работните панели бяха разгледани и процесите по извършване на проверки за законосъобразност на разходите преди тяхното поемане и извършване, както и дейностите, прилагани при преглед и одобрение на разходооправдателни документи и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност при изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от ЕСИФ.

Обсъдени бяха перспективите за задълбочаване на сътрудничеството между компетентните структури, както и възможностите за подобряване на процесите по предотвратяване и разкриване нередности със средства, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Между участниците бяха проведени редица дискусии по теми, свързани с наложените в годините добри практики за противодействие на измами, събирането на информация и документи, оценка на информацията и последващите действия при осъществяване на процедурите по наблюдение и контрол на проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В края на събитието на служителите от дирекция АФКОС бяха връчени удостоверения за участието им в обучението.

При провеждане на събитието бяха спазени всички противоепидемични мерки, осигуряващи безопасността и здравето на участниците.