Кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 20 – 22 юли 2021 г. в гр. Стара Загора беше проведена кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Предвид това, че един от приоритетите на Република България е ефективното провеждане на държавната политика по защита на финансовите интереси на Европейския съюз, задачата на кръглата маса беше обмяната на опит и добри практики между всички компетентни органи, ангажирани в процесите по разкриване, разследване и повдигане на обвинение на извършителите на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. В събитието участваха представители на Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура, представители на Областните дирекции на МВР в Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали, Смолян, Стара Загора, Хасково, Пловдив и Пазарджик, на ГДНП, ГДБОП, дирекция АФКОС, както и представители на управляващите органи Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020.

Участниците споделиха своя опит и посочиха идентифицираните от тях конкретни слабости в системата за защита на финансовите интереси на ЕС, и по-конкретно проблемите по отношение координацията на действията на компетентните органи. Обект на дискусии беше и прилагането на съответните разпоредби от нормативната уредба в Република България в контекста на противодействието на престъпленията против финансовите интереси на ЕС.

Кръглата маса даде възможност да се обсъдят перспективите за задълбочаване на сътрудничеството на национално ниво, както и да се заложат основите на координационния механизъм с Европейската прокуратура.

В заключителната част на кръглата маса беше направено обобщение на предложенията, дадени от участниците. Основната цел, поставена пред компетентните органи на национално и европейско ниво, е полагането на усилия за ефективно взаимодействие и преодоляване на слабостите, идентифицирани към настоящия момент, включително и чрез залагане на нов подход за сътрудничество между Прокуратурата и Управляващите органи. Дирекция АФКОС – МВР, в качеството ѝ на Секретариат на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, беше посочена като ключово координационно звено в процесите по контрол, разкриване, разследване и повдигане на обвинение на извършителите на нередности и измами.