Приет е докладът за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2019 г.

На заседание на 24 юни 2020 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2019 година и Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.

Годишният доклад и Отчетът са изготвени въз основа на информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България, като предвид предприетите на национално ниво мерки за превенция и контрол относно разпространението на COVID-19, двата документа са одобрени от Съвета АФКОС чрез неприсъствена процедура за вземане на решения съгласно чл. 3, ал. 4, във връзка с чл. 13а от Правилника за организация на дейността на Съвета.

Докладът обхваща мерките, предприети в Република България за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В документа са представени по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Докладът включва също обобщение и анализ на статистиката за 2019 г. за докладваните нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на България в режим на споделено управление.