Осигуряване на средства за възнаграждения на служителите от дирекция АФКОС при работата им по ЕСИФ

Договор № BG05SFOP001-4.005-0011-С02/25.06.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ за финансиране на финансов план за бюджетна линия № BG05SFOP001-4.005-0011 с наименование „Осигуряване на средства за възнаграждения на служителите от дирекция АФКОС при работата им по ЕСИФ“

Обща стойност на бюджета по финансовия план: 1 447 130,00 лв.

Срок за изпълнение: 01 март 2019 г. до 31 декември 2021 г.

Чрез изпълнението на настоящия финансов план ще се финансират 50% от разходите за възнаграждения и свързаните с тях други разходи за сметка на работодателя на служителите от дирекция АФКОС за периода 01 март 2019 г. – 31 декември 2021 г.

Очакваният резултат от изпълнението на финансовия план е поддържането на оптимални възнаграждения за служителите, посредством които да се стимулира качественото изпълнение на задачите, свързани с предотвратяването и разкриването на нередности и измами при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ.

Щатната численост в дирекцията, както и в цялото министерство, не е разделена на квотен принцип по пол. Спазва се принципът за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Критериите за назначаване на служители в дирекцията са степента и видът на образование, притежаваната квалификация и трудов опит.