Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Договор № BG05SFOP001-4.005-0008-С01/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ за финансиране на финансов план за бюджетна линия № BG05SFOP001-4.005-0008 с наименование „Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Обща стойност на бюджета по финансовия план: 897 981,15 лв.

Срок за изпълнение: 01 януари 2019 г. до 31 декември 2021 г.

Реализирането на финансовия план цели да се подпомогне дейността на дирекция АФКОС при изпълнението на функционалните ѝ задължения по линия на контрола, координацията и защитата на финансовите интереси на ЕСИФ, чрез финансирането на командировки за проверки на място в страната, осигуряване на ресурсната обезпеченост на дирекцията, както и повишаване и усъвършенстване на професионалните знания и умения на служителите, чрез участия в обучения, семинари, посещения за обмяна на опит, работни срещи и др.

Целите на финансовия план съответстват на целите на процедурата за подпомагане на хоризонталните структурите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ. В допълнение на това, целите съответстват и на необходимостта от укрепване на административния капацитет на органите и звената, част от институционалната рамка на системата за изпълнение, управление, разплащане и контрол на програмите, идентифицирана в Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕСИФ 2014 – 2020 г.

При изпълнение на настоящия финансов план се спазват хоризонталните политики за Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация. Дирекция АФКОС предприема необходимите действия за осигуряване на равен достъп до отделните дейности по бюджетната линия за всички потенциални участници.

Изпълнени дейности и мероприятия: