Обучение за служителите на дирекция АФКОС

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Финансово управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Провеждане и контрол на обществени поръчки. Разкриване, предотвратяване и пресичане на измами със средства от ЕСИФ"

В периода 18 – 20 декември 2018 г. в гр. Банско, обл. Благоевград, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития, обучителни семинари, административни разследвания и проверки на място на територията на страната“, бюджетен ред III.14.1. „Разходи за обучения на служителите на дирекция АФКОС“ по договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Темата на обучението беше „Финансово управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Провеждане и контрол на обществени поръчки. Разкриване, предотвратяване и пресичане на измами със средства от ЕСИФ“.

В събитието участваха служители от дирекция АФКОС, представители на МВР, на ДАНС, както и служител на Европейската служба за борба с измамите.

В програмата бяха включени лекции, свързани с промените в националното законодателство при провеждане на процедури за обществените поръчки, тръжните фази: от определянето на офертата до сключването на договора при проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ.

Обучението включваше и запознаване със системата за финансово управление и контрол в МВР, осъществяването на финансов контрол на договори, съфинансирани със средства от ЕСИФ, както и представянето на проверките за законосъобразност на разходите преди тяхното поемане и извършване при изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. В края на работния панел беше проведено практическо занятие и решаване на проблеми от практиката.

Разследващ служител на Европейската служба за борба с измамите представи теми, свързани с етапите на анализ и оценка на информацията, постъпваща в ОЛАФ, образуването на разследване на ОЛАФ или техен координационен случай. Представена беше и подробно темата, свързана със случаите, в които ОЛАФ изпраща информацията на компетентните национални органи.

На 20 декември програмата включваше представяне на теми, свързани с разкриване, предотвратяване и пресичане на измами със средства, предоставени на Република България от ЕСИФ, включително и мерките и действията на ДАНС при разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства от ЕСИФ. Лекциите бяха представени от служители от съответните компетентни звена на ДАНС.

В края на събитието на служителите от дирекция АФКОС бяха връчени удостоверения от участието им в обучението.