Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ

С договор № 49/10.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ”.

Общата стойност на проекта е 487 770,60 лв.

Проектът „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ” има за цел да повиши ефективността чрез обезпечаване и подпомогне дейностите на дирекция АФКОС.

Специфичните цели на проекта са обезпечаване и подпомагане на служителите в дирекция АФКОС при провеждането на административни разследвания, административно-контролни проверки и проверки на място, както и осигуряване на необходимия технически капацитет за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Настоящият проект е насочен към повишаване ефективното и качествено изпълнение на задълженията, регламентирани в националното законодателство и подобряване на координацията и сътрудничеството с европейските институции и компетентните структури в държавите-членки. С измененията в нормативната уредба, уреждаща функционалните задължения на дирекцията, се вмениха нови изключително отговорни функции по контрол и провеждане на административни разследвания.

Проектът, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, включва дейности като:

1. Провеждане на проверки на място и разследвания на територията на страната;

Дейността се изразява в реализирането на 4 самостоятелни поддейности, които имат за цел да оптимизират и направят още по-ефективни административните разследвания, административно-контролните проверки и проверките на място, съвместно с ОЛАФ.

Проверките и разследванията произтичат от възложените на дирекция АФКОС – МВР основни функционални задължения, описани в чл. 52п и чл. 91м от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), както и в чл. 141о от Правилника за прилагане на Закона за министерството на вътрешните работи (ППЗМВР).

2. Техническо осигуряване на служителите в дирекция АФКОС, извършващи проверки и разследвания по СКФ;

Тази дейност, финансирана със средства на Оперативна програма „Техническа помощ”, предвижда подновяване на старото и амортизирано офис оборудване, за осъществяване на ежедневните дейности на служителите на дирекция АФКОС.

Ще бъдат закупени следната техника и оборудване:

  • 17 бр. таблети с приложен софтуер;
  • 17 бр. мобилни телефона с тарифен план;
  • 17 бр. външни хард-диска за съхранение на данни;
  • 17 бр. мемори карти за съхранение на данни;
  • 4 бр. фотоапарата;
  • 2 бр. видеокамери;
  • 2 бр. GPS навигации.

3. Участие на служители на дирекция АФКОС в работни групи, заседания, годишни срещи и консултативни комитети, организирани от европейските институции и компетентните институции в държавите членки на ЕС

Дейността се състои в участие на служители на дирекция АФКОС в работни групи, заседания, годишни срещи и консултативни комитети, организирани от Европейската комисия, ОЛАФ, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент и компетентните институции в държавите членки на ЕС, касаещи въпроси основно по СКФ и др. Работните групи представляват оперативни заседания на представители на звената АФКОС от всички държави членки с представители на ЕК и ОЛАФ, с цел подобряване на процесите по защита на финансовите интереси на ЕС, както и стратегическо планиране на нови действия в тази насока.

4. Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служителите в дирекция АФКОС, работещи по СКФ в ОЛАФ и държави членки на ЕС.

Ще бъдат проведени общо 6 учебни посещения в ОЛАФ и/или стари държави членки на ЕС. В тези посещения ще участват до 5 експерта от дирекция АФКОС. Основната цел е експертите от дирекция АФКОС да разширят и получат нови знания за функционирането на европейските и/или национални механизми за координация на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

1. Учебно посещение в Рим, Италия за периода 06.10.2013 - 11.10.2013 г.

2. Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи, град Вилнюс, Литва, 8 - 13 юни 2014 г.

3. Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF), 3 - 7 ноември 2014 г.

4. Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Дирекция „Контрол и антикорупция“ при Правителствената служба на Словашката Република

5. Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния секретариат за борба с корупцията на Република Гърция

5. Закупуване на превозни средства за транспортно осигуряване дейностите по проекта;

В рамките на проекта е ще бъдат закупени един лек автомобил и един микробус за превоз на пътници, които ще бъдат използвани от служителите на дирекцията за извършване на проверки на място по проекти, финансирани със средства от СКФ.

6. Осигуряване на информираност и публичност по проекта;

Ще бъде проведено едно информационно събитие с цел информиране на широката общественост относно усилията на дирекция АФКОС – МВР за подобряване координацията в борбата с правонарушенията с европейски средства.

Ще бъдат изработени информационни и визуализационни материали по проекта – химикали, флаш-памети, чанти за документи, чадъри, ключодържатели, календари, тефтери и настолни календар-бележници, които ще бъдат раздавани на участниците в събитието по проекта, в събития на национално ниво, в които участва дирекция АФКОС, както и по време на заседания и/или работни групи на европейско ниво.

7. Наемане и използване на специализирана експертиза на вещи лица;

Предвижда се дирекция АФКОС да използва експерти/вещи лица, за изготвяне на експертни становища при извършване на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Експертите ще се използват при контрол на проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.