Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 04 декември 2009 г.

Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

На 04 декември 2009 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Бяха обсъдени:

  • Последните изменения на ПМС №18/2003 г. и релевантната нормативна уредба. Председателят на Съвета накратко запозна членовете и присъстващите с предприетите мерки за оптимизиране дейността му.
  • Доклад с резултатите от дейността на екпертна работна група, създадена със Заповед № Р-87/06.10.2009 г. на заместник министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на Съвета. Заместник-министърът на финансите, заместник-председател на Съвета и ръководител на работната група, запозна членовете и присъстващите с дейността по изготвянето на нормативен акт на Министерски съвет, относно определяне на процедурите за администриране на нередности по фондовете и програми, съфинансирани от ЕС. Като резултат от тази дейност с ПМС № 285/ 30.11.2009 г. е приета Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, обнародвана в ДВ бр. 97/ 08.12.2009 г.
  • Във връзка с направените изменения на ПМС № 18/2003 г., началникът на отдел АФКОС–МВР, г-жа Соня Клисарска запозна накратко присъстващите с новата функция на отдела като национално звено за връзка съгласно Регламент 1302/2008 г., относно централната база данни за отстраняванията. В тази връзка беше взето решение в срок до 30 януари 2010 г. всички членове на Съвета да представят своите предложения за изграждане на координационен маханизъм.
  • Въпросник за 2009 г., с който се предоставя информация от държавите-членки на Европейския съюз за изготвянето на Годишния доклад на Европейската комисия в изпълнение на чл. 280 от Договора за Европейската общност. За изпълнението на това задължение беше взето решение членовете да предоставят в срок до 15 януари 2010 г. своите попълнени въпросници.
  • Предложение от Агенция “Митници” за преразглеждане на Решение по т. 3.1 взето на заседание на Съвета, проведено на 06.11.2008 г. за разходване на средства, предоставени на Република България по Споразумение между Европейската комисия, 26 държави-членки на ЕС и тютюневия производител Джапан Табако Интернешънъл. Заместник-директорът на Агенция “Митници” запозна членовете на Съвета с мотивите за преразглеждане на решението, в резултат на което беше взето решение за създаване на екпертна работна група, която да предложи решение за разходването на тези средства.
  • Членовете и присъстващите бяха запознати със Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, както и с Плана за действие към нея. В тази връзка беше взето решение в срок до 15 януари 2010 г. всички членове на Съвета да предоставят своите предложения за мерки и задачи, които да бъдат включени в този план.