Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 26 март 2010 г.

Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

На 26 март 2010 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО. Бяха обсъдени и приети:

  • Доклад за дейността на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2009 г.;
  • Изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2009 г.;
  • Проект на План за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО за 2010 г.

Представител на Агенция “Митници” информира членовевете на Съвета за това как са разходвани средствата, предоставени на Република България по Споразумението между Европейската комисия, 26 държави-членки на ЕС и тютюневия производител Джапан табако Интернешънъл. В изпълнение на това споразумение е закупена първата в България мобилна ренгенова система от типа Z BACKSCATTER VAN, с обратно отразяване на лъчите, предназначена за откриване на цигари, наркотици, взривни вещества и хора. Системата се стопанисва от Агенция “Митници”, но ще бъде използвана в сътрудничество с останалите правоприлагащи органи.

Членовете и присъстващите бяха запознати и с резултатите от изпълнението на решението, касаещо създаването на координационен механизъм по административна процедура за изключванията (Регламент 1302/2008), в резултат на което единодушно беше взето решение за сформиране на експертна работна група със задача да създаде координационен механизъм между членовете на Съвета, с цел поддържане и администриране на информация в централна база данни за отстраняванията.