Заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Днес, 7 април 2015 г., в Заседателната зала на МВР се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Филип Гунев.

На заседанието бяха представени и приети Доклада за дейността на Съвета през 2014 г., както и Плана за действие за изпълнение на националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите за периода 2015 – 2016 г. Обсъден и приет беше и проект за изменение и допълнение на ПМС 18/2003 г.

В дневния ред на заседанието бяха разгледани още информация за изпълнените от членовете на Съвета дейности, свързани с попълването на Въпросника за 2014 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и по Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада за защита на финансовите интереси на ЕС на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Борба с измамите – 2013 г.