Европейската комисия ще публикува обявление за набиране на предложения по програма „Херкулес III”

В качеството си на национална контактна точка с ОЛАФ, Дирекция АФКОС беше уведомена за решението на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2016 г. на програма „ЕРКЮЛ III“.

Програмата е създадена с цел насърчаване на дейности за борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза и e с бюджет от 104 918 000 евро. Програмата се управлява директно от Европейската комисия, чрез изпълнение на Годишни работни програми, като средствата се разпределят чрез обявяване на покани за набиране на проектни предложения. Бюджетът за изминалата 2015 г., в размер на 14.1 милиона евро, с решението на Комисията от 17.02.2016 г., е увеличен на 14.5 милиона евро за Годишна работна програма 2016 г.

През март 2016 г. Европейската комисия ще публикува обявление за набиране на предложения по програма „Херкулес III”, като възможност да представят проекти ще имат компетентните власти на държавите-членки, които подпомагат защитата на финансовите интереси на ЕС. 

За повече информация:страница на ОЛАФ