Новини

Предприемане на мерки на национално ниво от всички компетентни органи за намаляване на нарушенията в обществените поръчки

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ публикува актуални контролни листове и Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите през 2014 г. във връзка с необходимостта от предприемане на мерки на национално ниво от всички компетентни органи за намаляване на нарушенията в обществените поръчки и съответно на грешките с финансово влияние в разходите, финансирани от ЕС.

Приет е План за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството прие План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Основните дейности в него следват приоритетите на Стратегията – подобряване на превенцията, повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, на дейностите по разследване, възстановяване и санкции, укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави.

Маргарете Хофман, директор на дирекция „Политика“ към Европейската служба за борба с измамите: Европейската служба за борба с измамите е удовлетворена от активното сътрудничество с дирекция АФКОС – МВР

Директорът на дирекция „Политика“ в ОЛАФ участва в Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която се проведе на 29 май т.г. в София. В своето изказване тя заяви следното:

„На национално ниво в 28-те държави-членки от Европейския съюз работят службите АФКОС. Тяхната координационна роля е от ключово значение.

Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“

На 29 май т.г. в София се проведе Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“.

Камарата на строителите в България дискутира кохезионната политика за периода 2014 – 2020 г. с националните и европейските институции.

Конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“ събра висши представители на държавната власт у нас, на Европейския парламент, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния финансов инспекторат на Република Португалия

Във връзка с покана на Генералния финансов инспекторат на Република Португалия в периода  от 16 март до 20 март 2015 г. в гр. Лисабон беше проведено посещение с цел обмяна на опит и добри практики, в което взеха участие петима представители на дирекция АФКОС. Посещението беше в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Прието е Решение на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2015 г. на програма „ХЕРКУЛЕС III“

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за решението на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2015 г. на програма „ХЕРКУЛЕС III“.

С Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО се създаде многогодишна програма за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Днес, 7 април 2015 г., в Заседателната зала на МВР се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Филип Гунев.

На заседанието бяха представени и приети Доклада за дейността на Съвета през 2014 г., както и Плана за действие за изпълнение на националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите за периода 2015 – 2016 г. Обсъден и приет беше и проект за изменение и допълнение на ПМС 18/2003 г.

Приета е Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правителството прие Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Документът е с период на действие до 2020 г. Целта е до тогава България да стане страна с висока степен за защита на финансовите интереси на ЕС при спазване на принципите на етика, прозрачност, предотвратяване на нередности и измами, ефективно разследване, санкции, ефективно сътрудничество.

Kонференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия

В периода 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия се проведе конференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, организирано от отдели В.3 и В.4, дирекция В Разследвания ІІ на ОЛАФ. Целта на конференцията беше да се осъществи практическа обмяна на информация от оперативен характер между експерти, да се идентифицират основните предизвикателства в борбата с измамите при Структурните фондове, да се споделят добри практики и да се подобри сътрудничеството между държавите-членки и между тях и институциите в ЕС.