AФКОС

Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Съветът за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз е създаден през 2003 г. с Постановление на Министерския съвет № 18, в изпълнение на поетите ангажименти на Правителството на Република България пред Европейската комисия в хода на преговорите по глава 28 „Финансов контрол”.

Председател на Съвета:

Заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи на Република България

Членове:

Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Заместник-министър на вътрешните работи

Министърът на икономиката

Министърът на околната среда и водите

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Заместник-министър, Министерство на финансите

Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните

Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика

Заместник-министър, Министерство на образованието и науката

Директор на Агенция "Митници"

Изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки

Директор на Агенция за държавна финансова инспекция

Изпълнителен директор на Национална агенция за приходите

Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

Заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

Главен секретар на МВР

Пълноправни участници  в заседанията на Съвета: