AФКОС

Сигнали за нередности

Можете да подадете сигнал за нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ЕС). Те включват:  предприсъединителните програми на ЕС - ФАР, ИСПА (КФ Регламент 1164/94) и САПАРД; преходния финансов инструмент; частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (Инструмента Шенген); оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд; двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България - Република Гърция и Република България - Румъния; двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция; Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; Европейския фонд за гарантиране на земеделието; Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", съфинансирана от Европейския фонд за рибарство; Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"; многонационални програми и други, съфинансирани от бюджета на ЕС.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Устни или писмени сигнали могат да бъдат подавани и анонимно.

Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено по силата на действащото законодателство от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередност.

Служителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми на ЕС, са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.