AФКОС

Дирекция в МВР ще бъде Секретариат на Съвета АФКОС

Правителството одобри промени в ПМС 18/2003 г., с което беше създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Първата част от промените е свързана с изменение в наименованието на Съвета – той вече ще бъде наричан Съвет АФКОС, с което се цели по-високата му разпознаваемост сред националните консултативни органи. Съветът ще разполага и със Секретариат. Тези функции ще изпълнява дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” в МВР.

Другите промени в постановлението са свързани с актуализиране на състава на Съвета АФКОС предвид структурата на правителството, определена с решението на Народното събрание от 7 ноември м. г.

Председател на Съвета е вицепремиерът по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. Основната задача на консултативния орган е да дава насоки, да наблюдава и да осигурява координация в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията – измами и злоупотреби със средства и имущество, принадлежащи на ЕС или предоставени на българската държава от фондове и по програми на ЕС, включително свързаното с тях национално финансиране.