AФКОС

Делегация от Европейската служба за борба с измамите се срещна с ръководството на дирекция АФКОС и с екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС на Работна група „Борба с измамите“

20180130_160150.jpgДиректорът на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС-МВР) и екипът на Българското председателство на РГ „Борба с измамите“, ръководен от Председателя на РГ „Борба с измамите“, осъществиха оперативна среща с г-жа Маргарете Хофман, директор на дирекция „Политики“ в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), и Ирене Санчез, началник на отдел „Развитие на политиките и програма „Херкулес“, по въпроси, свързани с взаимното сътрудничество с ОЛАФ, работата на дирекция АФКОС и досиетата, за които България ще отговаря в рамките на Председателството на Съвета на Европейския съюз на РГ „Борба с измамите“.

Представителите на ОЛАФ изказаха благодарност към директора на дирекция АФКОС за доброто взаимодействие между ОЛАФ и АФКОС, за добрата работа при съвместните проверки на място, оперативното сътрудничество и участието в работните групи на COCOLAF на служители от българската координационна служба за борба с измамите.  

Основен фокус на срещата беше работната програма за първия семестър на 2018 г. и със специално внимание върху дневния ред на първото заседание под флага на Българското председателство на 05.02.2018 г. на РГ „Борба с измамите“ и развитието на законодателното досие, касаещо изменение на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) във връзка с влезлия в сила Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Внимание бе обърнато и на решимостта на Европейския комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, г-н Гюнтер Йотингер, да бъде изпълнен двустепенен подход в изменението на Регламент 883/2013 – първи етап – изменения относно най-належащи промени за осигуряване на съвместното функциониране на ОЛАФ и Европейската прокуратура и последващо изменение с детайлизация на нормативната уредба.

Представителите на ОЛАФ подчертаха отговорността на Българското председателство по постигането на консенсус относно измененията на Регламент 883/2013 в кратки срокове, тъй като Европейската комисия, в ролята си на единствен орган, притежаващ законодателна инициатива, ще се стреми да приема законодателни досиета до средата на 2018 г., с оглед  предстоящите избори за нов Европейски парламент през 2019 г.

Директорът на дирекция АФКОС и Председателят на РГ „Борба с измамите“ изразиха увереност, че Българското председателство ще бъде успешно, като ще работи в посока на това, позициите на държавите членки да бъдат отразявани обективно от името на Съвета на Европейски съюз.