AФКОС

Публикуван е Докладът на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета по член 325 от Договора за функционирането на ЕС – Борба с измамите – 2016 г.

На интернет портала на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е публикуван Докладът на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета по член 325 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) – Борба с измамите – 2016 г.

Приложените към доклада основни работни документи включват: „Изпълнение на чл. 325 от ДФЕС от страна на държавите членки на ЕС“, „Последващи действия по изпълнение на Препоръките на Комисията по доклада за 2015 г.“, „Статистическа оценка на нередностите, докладвани за 2016 г.“ (част 1 и 2), касаещи Традиционните собствени ресурси, Земеделските фондове и Рибарския фонд, Структурните фондове и Кохезионния фонд, Пред-присъединителните инструменти и Директните плащания. Пълният пакет документи, с наличните към момента версии на английски, немски и френски език, може да бъде намерен на страницата на ОЛАФ.