AФКОС

ОЛАФ през 2014 г.: значителна дейност по разследване, водеща до осезаеми резултати за данъкоплатците в ЕС

През 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) постигна отлични резултати в борбата с измамите в Европа. OLAF приключи голям брой разследвания, като същевременно продължи да намалява общата им продължителност. Службата публикува рекорден брой препоръки за последните повече от пет години. Службата препоръча възстановяване в размер на 901 милиона евро, които следва постепенно да бъдат върнати в бюджета на ЕС, и които ще спомогнат за финансирането на други проекти. Резултатите за 2014 г., представени днес, потвърждават, че OLAF е повишила ефективността си през последните години, като е постигнала осезаеми резултати за данъкоплатците в ЕС.

„Мисията на OLAF е да открива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС. Нашата работа води до конкретни резултати. Тя гарантира, че парите на данъкоплатците в ЕС се използват за целта, за която са били първоначално предназначени, за създаване на работни места и растеж в Европа“, заяви генералният директор на OLAF, г-н Джовани Кеслер, на пресконференция днес. „Резултатите от нашата дейност по разследване през 2014 г. потвърждават добрите резултати, докладвани от OLAF през миналата година. Съсредоточихме се върху случаите, при които нашата намеса е най-необходима и  може да донесе реална добавена стойност — а именно върху сложни разследвания в области като структурните фондове, митниците, контрабандата, търговията и външната помощ. Тези случаи ще допринесат за значителното възстановяване на средства в бюджета на ЕС.“

Дейност по разследване на OLAF през 2014 г.: oсновни резултати

Принос на OLAF към политиките за борба с измамите на ЕС

Макар че OLAF продължава да бъде напълно независима при изпълнението на функциите си по разследване, службата допринася активно за законодателните инициативи на Европейската комисия по отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз срещу измами и корупция. През 2014 г. OLAF даде своя принос за преговорите относно създаването на Европейска прокуратура  и във връзка с Директивата относно защитата на финансовите интереси на ЕС, както и за законодателството, засилващо ефективното митническо сътрудничество.

OLAF също така установи  административни договорености с няколко институции на ЕС и други партньори като Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, Световната банка, Програмата на ООН за развитие, Службата на ООН за услуги по вътрешен надзор и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Тези договорености ще предоставят на OLAF  по-бързи, по-лесни и по-прозрачни процедури за сътрудничество и обмен на информация с тези органи, което ще доведе до глобални действия срещу случаи на измама и корупция, които често излизат извън рамките на националните граници.

Целият доклад в pdf. формат: pdf.gifolaf_report_2014_en.pdf (1.89 MB)