• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Сигнали за нередности

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Сигнали за нередности

Можете да подадете сигнал за нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ЕС). Те включват:  предприсъединителните програми на ЕС - ФАР, ИСПА (КФ Регламент 1164/94) и САПАРД; преходния финансов инструмент; частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (Инструмента Шенген); оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд; двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България - Република Гърция и Република България - Румъния; двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция; Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; Европейския фонд за гарантиране на земеделието; Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", съфинансирана от Европейския фонд за рибарство; Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"; многонационални програми и други, съфинансирани от бюджета на ЕС.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Устни или писмени сигнали могат да бъдат подавани и анонимно.

Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено по силата на действащото законодателство от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередност.

Служителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми на ЕС, са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.

Формуляр за подаване на сигнали за нередности

:*
:*
:*
:
:
:**
:*
CAPTCHA
* Полетата са задължителни! * Поне едно от полетата е задължително! ** Приемат се следните типове файлове: .jpg, .gif, .png, .txt, .doc, .rtf, .pdf, .zip, .rar
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png