• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведена пета тримесечна работна среща по проект № 0084-АФКОС-1.7

18.12.12 | Събития

В изпълнение на дейност 1 „Провеждане и участие в работни събития по СКФ”, поддейност 1.2. „Провеждане на тримесечни работни срещи с участието на служителите по нередности от съответните звена на администрациите, работещи по СКФ на ЕС и представители на дирекция АФКОС по въпроси, свързани с докладването на нередности по СКФ и др.”, по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, в периода 12-14.12.2012 г. , в гр. Пловдив се проведе пета тримесечна работна среща.

На срещата беше представена реорганизацията и начинът на работа на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), както и сътрудничеството с националните власти. Бяха разгледани новите моменти в политиката на разследванията на ОЛАФ, резултатите от тях и предприемането на последващи действия. Посочени бяха последните изменения в европейското законодателство в тази сфера.

Участниците бяха запознати с предстоящите промени и тенденции в областта на докладването на нередности през следващия програмен период. Разгледаха се актуалните процедури за администриране на сигнали за нередности и нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС.

Пред присъстващите беше направен обстоен преглед на проблемите, допусканите грешки и пропуски при докладването на нередности за трето тримесечие на 2012 г. Представи се статистическа информация и се набелязаха предстоящи дейности. Присъстващите бяха запознати с методически указания за попълване на писмото за докладване на нередности. С цел недопускане на установените пропуски през последното тримесечие на докладване на нередности и затвърждаване на добрите практики бяха представени актуализирани методически указания за администриране на сигнали за нередности и нередности по оперативните програми, съфинансирани от СКФ, както и за използване на електронната система за управление на нередности (IMS).

Бяха представени най-често допусканите пропуски при прилагане на процедурите за администриране на сигнали за нередности и нередности, констатирани при осъществяването на административно-контролната дейност на дирекция АФКОС-МВР. Направи се преглед на работата на Постоянната работна група по нередностите и в резюме се представиха предстоящите промени в модул „Нередности” в ИСУН.

По време на проведената среща се развиха широки дискусии и се обсъдиха поставени от участниците въпроси по конкретни казуси.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png