• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведена четвърта тримесечна работна среща по проект № 0084-АФКОС-1.7

28.09.12 | Събития

В изпълнение на дейност 1 „Провеждане и участие в работни събития по СКФ”, поддейност 1.2. „Провеждане на тримесечни работни срещи с участието на служителите по нередности от съответните звена на администрациите, работещи по СКФ на ЕС и представители на дирекция АФКОС - МВР по въпроси, свързани с докладването на нередности по СКФ и др.”, по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, през периода 24 - 26.09.2012 г., в гр. Банско се проведе четвърта тримесечна работна среща.

На срещата участниците бяха запознати с изготвените от дирекция АФКОС, Методически указания за администриране на сигнали и нередности по оперативните програми, съфинансирани от СКФ, като се акцентира върху подобряване на вътрешно контролната среда, намаляване на пропуски и нарушения, спазване на процедурите за администриране на нередности в Управляващите органи и Междинните звена.

Пред присъстващите беше направен обстоен преглед на проблемите, възникнали при докладването на нередности за второ тримесечие на 2012 г., статистическа информация и предстоящи дейности.

На срещата бяха разгледани функциите и структурата на ОЛАФ, във връзка с осигуряване на координацията на оперативното сътрудничество в борбата с измамите със средства на ЕС. Разяснено бе как работи ОЛАФ, по кои случаи, какво се очаква от българските власти, как се осигурява сътрудничеството на територията на Р България и други.

Присъстващите бяха запознати в детайли с правната рамка на административно-контролните проверки. Изложението касаеше запознаване с предмета, целите и видовете проверки, извършвани от дирекция АФКОС. Също бяха представени последните изменения и допълнения на ЗМВР и предстоящото засилване на функциите на дирекция АФКОС – МВР, касаещи извършването на административни проверки за идентифициране на нередности или т.н. административни разследвания.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png