• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведена шеста тримесечна работна среща по проект № 0084-АФКОС-1.7

02.04.13 | Събития

В изпълнение на дейност 1 „Провеждане и участие в работни събития по СКФ”, поддейност 1.2. „Провеждане на тримесечни работни срещи с участието на служителите по нередности от съответните звена на администрациите, работещи по СКФ на ЕС и представители на дирекция АФКОС по въпроси, свързани с докладването на нередности по СКФ и др.”, по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, в периода 11-13.03.2013 г., в гр. Велинград се проведе шеста тримесечна работна среща.

На срещата беше направен преглед на нормативната рамка относно докладването на нередности за настоящия програмен период 2007 – 2013 г. и също така се постави акцент върху това какво се очаква в областта на администрирането на нередности за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Бяха посочени целите, задачите и възможните варианти за развитие при докладването на нередности. Разгледаха се актуалните процедури за администриране на сигнали за нередности и нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС.

Представиха се методически указания за администриране на сигнали за нередности и нередности по оперативните програми, съфинансирани от СКФ, както и за използване на електронната система за управление на нередности (IMS), като по този начин се представиха на участниците най-актуалните изисквания при администрирането на нередности.

На участниците беше представена новата функционалност за интерфейс между ИСУН и IMS. Бяха демонстрирани  всички стъпки за въвеждане на информация в ИСУН, както и начинът за прехвърлянето й в IMS.

Пред присъстващите беше направено обобщение на проблемите, допусканите грешки и пропуски при докладването на нередности за четвърто тримесечие на 2012 г. Целта е да се затвърдят  добрите практики  и да избягва допускането на подобни пропуски занапред.

На срещата се разгледа подробно въпроса за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС и Прокуратурата на РБ. Обсъдиха се предложения за установяването на по-тесни връзки с Прокуратурата.

Присъстващите бяха запознати със структурата, целите и начина на работа на ОЛАФ и дирекция АФКОС. Беше направено кратко описание на нормативната база, с която работи дирекцията. Акцентира се върху функцията на дирекцията за извършване на проверки за идентифициране на нередности и измами със средства на ЕС, т.н. административни разследвания.

Представи се статистическа информация на участниците в графична форма.

По време на проведената среща се обсъдиха  конкретни казуси и се развиха широки дискусии по разглежданите въпроси.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png