• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по ЕСИФ“

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и oтдел „Одит на публичните фондове“ към Министерство на финансите на Република Полша

По покана на отдел „Одит на публичните фондове“ към Министерството на финансите на Република Полша, изпълняващ функциите на АФКОС – Полша, делегация от петима представители на дирекция АФКОС, ръководена от директора г-н Ивайло Николов, посетиха гр. Варшава в периода 4 – 8 юни 2017 г. Целта на посещението беше обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Посещението беше осъществено в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“, приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010.

Българската делегация официално беше приветствана от ръководителя на отдел „Одит на публичните фондове“ г-н Кшишчоф Фарина и заместник-ръководителя г-жа Дорота Квиечинска. Проведени бяха редица срещи с презентации и дискусии с участието на ръководството и представители на отдела. Програмата включваше и посещения и срещи в Централното бюро за борба с корупцията, Сметната палата на Република Полша, Министерство на икономическото развитие – дирекция „Фондове и програми на ЕС в Полша“ и Управляващия орган по Оперативна програма „Инфраструктура и околна среда“, Националната полиция, Бюрото за криминални разследвания. По време на срещите бяха представени и обсъждани основни моменти от приложението на европейското законодателство на национално ниво, както в Полша, така и в България, в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС и националния бюджет, съществуващите разлики, добрите практики, конкретни казуси. Обсъдени бяха и насоки за ползотворно бъдещо двустранно взаимодействие и сътрудничество.

DSC_1255.JPG DSC_1257.JPG DSC_1263.JPG DSC_1271.JPG DSC_1289.JPG DSC_1338.JPG DSC_1338_2.JPG DSC_1385.JPG DSC_1387.JPG DSC_1389.JPG DSC_1405.JPG DSC_1413.JPG DSC_1414.JPG DSC_1418.JPG DSC_1433.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png