• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по ЕСИФ“

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Отдел „Вътрешен одит и разследвания“ към кабинета на министър-председателя на Република Малта

SKF.jpg

Във връзка с покана на Отдел „Вътрешен одит и разследвания“ към кабинета на министър-председателя на Република Малта, изпълняващ функциите на АФКОС – Малта, в периода 26.09.2016 г. – 30.09.2016 г. петима представители на дирекция АФКОС посетиха гр. Валета с цел обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Посещението бе осъществено в изпълнение на проект „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“, договор за БФП № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010.

Българската делегация бе официално приветствана от ръководителя на Отдел „Вътрешен одит и разследвания“ към кабинета на министър-председателя на Република Малта. Проведени бяха срещи с презентации и дискусии с представители на дирекция „Митници“, Сертифициращия орган за периода 2014-2020, Сметната палата на Малта, Управляващия орган в областта на Структурните и Кохезионния фонд, Одитиращия орган, Икономическа полиция, Разплащателната агенция в областта на Земеделието в Министерството на устойчивото развитие и промяната на климата и с Главния прокурор на Република Малта, на които бяха обсъдени насоки за бъдещо взаимодействие и сътрудничество.

Срещата с Главния прокурор на Малта протече под формата на дискусия относно борбата с измамите, ролята на досъдебното производство и съда, подготовката на България и Малта за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС. Бяха обсъдени темите за промяната и оценката на Регламент 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF, за възможностите за развитие на звената АФКОС чрез извършването на административни и криминални разследвания; за проекта за Европейска прокуратура (EPPO) и др.

Посещението допринася за обогатяване на опита на служителите в България и Малта, свързани с предотвратяване и установяване, разкриване и противодействие на нередности и измами по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

DSC_0424.JPG DSC_0522.JPGDSC_0655.JPGDSC_0684.JPGDSC_0659.JPGDSC_0146.JPGDSC_0144.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png