• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Политики

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Съвместни митнически операции

Митническите власти в държавите-членки на Европейския съюз, както и някои държави извън Съюза, в тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), провеждат съвместни митнически операции на европейско ниво. Тези операции са координирани и насочени към борбата с контрабандата на чувствителни стоки и измами в определени рискови области и/или определени търговски пътища.

При провеждане на съвместни координирани действия, ОЛАФ предоставя необходимата помощ на съответната държава посредством:

- предоставяне на техническа инфраструктура, информационни технологии и комуникационни средства;

- стратегически анализи, административна и финансова подкрепа.

Резултати от операциите

Тези операции допринасят за:

- подобряване на ефективността на митническите власти при провеждане на целенасочени проверки на европейско ниво;

- идентифициране на рисковете, свързани с конкретни търговски пътища;

- защитата на гражданите и легитимния бизнес, чрез  предотвратяване вноса на незаконни продукти в Европейски съюз;

- зашитата на публичните финанси на Европейския съюз.

 Повече информация може да намерите на интернет страницата на ОЛАФ

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png