• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Проект №0119-АФКОС-1.7

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния финансов инспекторат на Република Португалия

Във връзка с покана на Генералния финансов инспекторат на Република Португалия в периода  от 16 март до 20 март 2015 г. в гр. Лисабон беше проведено посещение с цел обмяна на опит и добри практики, в което взеха участие петима представители на дирекция АФКОС. Посещението беше в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Българската делегация беше посрещната с приветствено слово от страна на г-н Жозе Антонио Виегаш Рибейро – генерален заместник-инспектор на Генералния финансов инспекторат на Република Португалия. По време на посещението с цел обмяна на опит се проведоха срещи с представители на различни институции, ангажирани в системата по управление и контрол над средствата от Европейския съюз, а именно Централна дирекция за разследване и наказателни действия към Прокуратурата на Република Португалия – отговорен орган за разследването на измами с европейски средства, Агенция за Развитие и Кохезия - Сертифициращия орган  по оперативните програми; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; Института за финансиране на Земеделието и Рибарството – Разплащателна агенция за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Сертифициращ орган за Европейския фонд за риболов (ЕФР). Бяха изнесени презентации на теми, свързани с извършваната от тях дейност и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ и обсъдени конкретни казуси от практиката в България и Португалия, свързани с предотвратяване и установяване, разкриване и противодействие на нередности и измами по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Посещението допринася за обогатяване на опита на служителите в България и Португалия в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

DSC00019.JPG DSC00079.JPG DSC00084.JPG DSC00095.JPG DSC00131.JPG DSC09993.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png