• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Проект №0119-АФКОС-1.7

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF)

Във връзка с покана на Службата за борба с измами на Република Румъния – Fight against Fraud Department (DLAF) в периода от 3 до 7 ноември 2014 г. в гр. Букурещ беше проведено посещение с цел обмяна на опит, в което взеха участие петима представители на дирекция АФКОС. Посещението беше в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Българската делегация беше приветствана от директора на DLAF г-н Андрей Кенди. Бяха организирани срещи с представители на различни сектори на DLAF, които изнесоха презентации на теми, свързани тяхната дейността и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ чрез административни, законодателни мерки и по оперативен път. Проведоха се срещи и дискусии с представители на румънските органи, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС - Одитиращ орган, Сертифициращ орган, Разплащателни агенции, Министерство на Европейските фондове, Управляващи органи. Изключително ползотворни бяха срещите с представители на национална дирекция „Антикорупция“ към Министерство на правосъдието и Националната агенция за почтеността.

Посещението допринася за обогатяване на опита на служителите в България и Румъния, свързани с предотвратяване и установяване, разкриване и противодействие на нередности и измами по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

IMG_5565.JPGIMG_5656.JPGDSC09664.JPGIMG_5543.JPGIMG_5578.JPGIMG_5638.JPGIMG_5652.JPGIMG_5536.JPGIMG_5563.JPGIMG_5645.JPGIMG_5655.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png