• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проектите > Новини за проекти

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Учебно посещение в Рим, Италия за периода 06.10.2013 - 11.10.2013 г.

В изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“ за периода от 06.10.2013 г. до 11.10.2013 г. петима представители на дирекция АФКОС  участваха в обменно обучение с партньор Гвардия ди финанца, Италия.

Българската делегация е официално приветствана от ръководителя на Звеното на Гвардия ди финанца за борба с измами със средства на ЕС към Министерския съвет на Италия. В Генералния щаб на Гвардия ди финанца експертите са запознати с ролята на гвардията в борбата с измами с евросредства. Разгледани са нейната структура, функции и задачи, с акцент поставен върху правомощията на Гвардията като криминална полиция, финансова и икономическа полиция, както и за охрана на обществения ред.

По време на посещението са разгледани и функциите и дейността на националното координационно звено, което изпълнява главна роля в защитата на финансовите интереси на ЕС.

При организираните срещи в Министерство на икономиката и финансите, Министерство на икономическото развитие, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието, университетите и научните изследвания е разяснена ролята на Управляващите органи в борбата с измами със средства от Структурните фондове на ЕС, както и използването на мониторинговата система за осъществяване на контрол на различни нива.

Българските представители посетиха Сметната палата на Италия и се запознаха с регионалната структура и функциите. Основната дейност на одиторите е да осигурят прозрачно финансово управление на средствата от ЕС при спазване на принципа за балансирано разходване на европейските средства и ефективно осъществяване на комуникацията с европейските институции в областта на европейските фондове. Поддържат отношения с Европейската служба за борба с измамите, а също така и международни отношения, с цел обмяна на информация и опит.

При среща в Министерство на правосъдието на Италия е разяснена структурата на действащата система на наказателното производство в страната. Специално внимание е отделено, че при влизане в сила на осъдителна присъда освен имуществото, което е обект на престъплението, на изземване подлежи и всякакво друго имущество на подсъдимите лица, произходът на което не може да бъде надлежно доказан.

По време на всички проведени срещи е дадена възможност за широки дискусии и са давани обстоятелствени отговори на поставените въпроси.

Придобитият по време на посещението опит ще има пряко приложение в подобряване работата на дирекция АФКОС в борбата с измами със средства от Структурните и Кохезионния фондове и ще бъде полезен за усъвършенстване на нормативната база в тази област.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png