• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проектите > Новини за проекти

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведена годишна работна среща по проект № 0084-АФКОС-1.7

11.04.13 | Новини за проекти

В изпълнение на дейност 1 „Провеждане и участие в работни събития по СКФ”, поддейност 1.2. „Провеждане на тримесечни работни срещи с участието на служителите по нередности от съответните звена на администрациите, работещи по СКФ на ЕС и представители на дирекция АФКОС по въпроси, свързани с докладването на нередности по СКФ и др.”, по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, в периода 08-10.04.2013 г., в к.к. Боровец се проведе годишна работна среща на служителите по нередности по СКФ. В срещата взеха участие и двама представители на АФКОС Италия към Гвардия ди Финанца.

На срещата беше направен преглед на нормативната рамка относно нередностите за настоящия програмен период 2007 – 2013 г. Също така се акцентира върху очакванията за следващия програмен период 2014 – 2020 г., като се посочиха целите, задачите и възможните варианти за развитие.

Гостите от Италия изнесоха презентация на тема „Италианския опит в борбата с измамите със средства на ЕС“, включваща статистическа информация за нередности в Италия и ЕС. Също така информираха за действията, предприети на местно ниво и варианти за подобрение. Представената информация даде възможност да се направи сравнение между българския и италианския модел за борба с измамите със средства на ЕС, да се дискутират казуси и да се обмени конкретен опит.

Друга тема, която се разгледа на срещата е „Защита на финансовите интереси на ЕС“. Участниците се запознаха със структурата, целите и начина на работа на ОЛАФ и АФКОС.

По време на срещата беше представена годишната статистика за 2012 г. по Структурните и Кохезионния фондове и се направи сравнение с предходните години.

Бяха представени показателите за оценка на страните членки относно спазването на изискванията за докладване на нередности, както и указания за подобряване на механизма за докладване на национално ниво.

Представена беше новата дейност на дирекция АФКОС, а именно извършването на административни разследвания за идентифициране на нередности и измами със средства на ЕС. Подробно се разгледаха нормативните основания, отделните етапи на дейността и действията при идентифициране на нередност и измама.

На срещата беше изнесена презентация относно дейността на Постоянната работна група по нередностите, както и за взаимодействието между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС и Прокуратурата на РБ.

В дневния ред на годишната работна среща беше предвидено време за дискусии, на които се обсъдиха различни казуси и въпроси и се обмени полезен опит по разглежданите теми и от ежедневната работа на служителите по нередности.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png