• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проектите

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Медийно информационно послание, финансирано със средства по проект №0084-АФКОС-1.7 на ОПТП

Медийното информационно послание има за цел да запознае заинтересованите страни и широката общественост с работата на дирекция АФКОС-МВР, нейните основни функции и задачи.

Информационното послание е финансирано по проект "Повишаване на ефективността в работата на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)" в МВР" на Оперативна програма "Техническа помощ".

Източник:Клуб "Журналисти срещу корупцията"
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png