• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проектите

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Втора пресконференция в изпълнение на проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”

30.10.12 | За проектите

На 30 октомври 2012 г. беше проведена втората пресконференция в изпълнение на проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”.

В събитието бяха поканени за участие национално представените медии.

На конференцията присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи, г-н Димитър Георгиев, директорът на дирекция АФКОС – МВР, г-жа Соня Клисарска, началникът на сектор „Оперативно сътрудничество” в дирекция АФКОС, г-н Бойко Костов и началникът на сектор „Докладване на нередности”, г-н Георги Зайков.

„С реализирането на проекта се очаква да бъдат постигнати положителни резултати в няколко насоки” – каза заместник-министър Георгиев. Сред тях са засилена координация в обмена на информация на национално и международно равнище, подобряване на сътрудничеството между експертите от ОЛАФ и дирекция АФКОС при подготовката и извършването на контрол и проверки на място, както и оптимизиране работата на служителите по нередности от междинните звена и управляващите органи – поясни той.

Заместник-вътрешният министър обобщи, че около 230 служители от главните и областни дирекции на МВР, представители на прокуратурата,  управляващите органи, както и контролните органи са участвали в работните групи и кръглите маси по двете паралелни направления на проекта.

След окончателното приключване на проекта се очаква подобряване взаимодействието между всички институции, участващи в превенцията и противодействието на измамите и нередностите с европейски финансови средства у нас. 

Заместник-министър Георгиев подчерта, че след промените в Закона за МВР и въвеждането на административните разследвания в дейностите на дирекция АФКОС, значително се е повишила нейната  продуктивност и капацитет. „Това прави структурата още по-надежден партньор на Европейската служба за борба с измамите” – подчерта той и добави, че ОЛАФ оценява високо сътрудничеството и помощта, която получава от българския АФКОС.

„Като национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите, дирекция АФКОС – МВР  осъществява  оперативното сътрудничество на национално и европейско ниво, а също така организира, обработва и поддържа национална база данни, съдържаща  информация за европейските фондове” – обясни директорът на дирекцията Соня Клисарска.

Тя обобщи резултатите от втория етап на проекта, чиято обща стойност е 892 545 лв., а продължителността – 24 месеца – до края на април 2013 г. Неговата основна цел е подобряване на взаимодействието между всички национално отговорни институции, свързани с управлението и правилното изразходване на европейските средства по структурните и Кохезионния фонд в България. Соня Клисарска представи и основните дейности по проекта, реализирани до момента, в които участие са взели служители от главните и областните дирекции на МВР от цялата страна, представители на прокуратурата и служители от структурите за контрол на средствата от ЕС.

В рамките на проекта служители от дирекция АФКОС участват и в обсъждането на ключови документи на Европейската комисия, на програми и  стратегии на Комисията, свързани с борбата с измамите, както и на Плана за действие за противодействие на контрабандата.

Към момента в дейностите по проекта са се включили и партньорите на дирекция АФКОС от ОЛАФ, както и от страните Румъния, Полша, Литва, Словакия.  

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png