• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проектите

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Заключителна пресконференция в изпълнение на проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”

21.03.13 | За проектите

На 20 март 2013 г. се проведе заключителната конференция по повод приключването на проекта „Повишаване ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР”.

„През следващия финансов период, който ни предстои, се предвижда значително увеличаване на европейските  средства”, каза заместник-министърът на вътрешните работи, г-н Филип Гунев при откриването на конференцията. Затова ролята и важността и на Европейската служба за борба с измамите, и на Дирекция АФКОС ще нарастват. Той обясни, че през последните години в редица  европейски страни се забелязва тенденция, при която организираната престъпност все повече насочва желанията си към възползване от тези средства. „Като  национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите, Дирекция АФКОС има трудната задача да изгради и мобилизира широка инфраструктура от опитни и разследващи звена, които успешно да се противопоставят на злоупотребите с европейски фондове.

Заместник-министър Гунев обясни, че с реализирането на този проект, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 – 2013 г., се очаква постигането на редица положителни ефекти  в следните насоки: засилена координация и обмен на информация на национално и международно ниво;  още по-добро сътрудничество между експертите на ОЛАФ и на Дирекция АФКОС при подготовката и извършването на контрол и проверки на място; оптимизиране работата на служителите по нередности от междинните звена и управляващите органи. Проектът изцяло е насочен към подобряването на работата и взаимодействието на всички институции, които имат отношение към управлението, контрола и борбата с измамите със средствата, отпускани по Структурните и Кохезионния фонд в България, както и с партньорите от Европейската служба за борба с измамите.

Директорът на Дирекция  АФКОС, г-жа Соня Клисарска, представи конкретните теми и резултати от изпълнението на проекта:  реализирани са дискусии в рамките на 6 кръгли маси и 4 работни срещи на служителите по нередности. Кръглите маси са проведени в шестте района за планиране в България – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

Над 200 представители на европейски и национални институции, представители на ОЛАФ, както и на структурните звена от Словакия, Литва, Румъния, Полша, Испания и Хърватска са участвали в тях. Около 80 служители от различните дирекции на МВР, както и над 30 прокурори също са дали своя принос.  Всички участници са били единодушни в положителните оценки на темите и проведените дискусии. Обобщеният анализ е показал, че събитията са изключително полезни за съвместната работа и за подобряване координацията и оперативното сътрудничество между заинтересованите структури.

„ОЛАФ високо оценява сътрудничеството и помощта, която получават от АФКОС и определят дирекцията  като свой надежден партньор”, подчерта г-жа Клисарска. Тя даде примери, при които европейските партньори многократно са заявявали заинтересованост от развитието на всяка конкретна възможност за повишаване ефективността на сътрудничеството с нашата страна.

Проектът дава възможност на експерти от дирекция АФКОС пълноценно да участват в заседания, работни групи и консултативни комитети на Европейската комисия, както и в изготвянето на стратегически документи на европейско ниво по защита на финансовите интереси на ЕС.

След приключването на настоящия проект, от началото на май т.г. дирекция АФКОС ще стартира нов, който се очаква да продължи 24 месеца.

DSC01760__1152_x_864_.jpgDSC01734__1152_x_864_.jpg

DSC01761__1152_x_864_.jpgDSC01775__1152_x_864_.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png