• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За проектите

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

За проектите

„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по ЕСИФ“

„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“

ДОГОВОР № BG05SFOP001-4.002-0010/03.10.2016 Г. за предоставяне на финансова помощ по оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” по процедура № BG05SFOP001-4.002...

Проект №0119-АФКОС-1.7

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния финансов инспекторат на Република Португалия

Във връзка с покана на Генералния финансов инспекторат на Република Португалия в периода от 16 март до 20 март 2015 г. в гр. Лисабон беше проведено посещение с цел обмяна на опит и добри практики, в което взеха участие петима представители на...

Новини и събития

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва

В периода от 8 до 13 юни 2014 г. служители на дирекция АФКОС – МВР бяха на учебно посещение в град Вилнюс, Литва. Посещението беше осъществено в изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в...

Новини за проекти

Учебно посещение в Рим, Италия за периода 06.10.2013 - 11.10.2013 г.

В изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на...

Проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“

· С договор № 49/10.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при...

11.04.13 | Новини за проекти

Проведена годишна работна среща по проект № 0084-АФКОС-1.7

В изпълнение на дейност 1 „Провеждане и участие в работни събития по СКФ”, поддейност 1.2. „Провеждане на тримесечни работни срещи с участието на служителите по нередности от съответните звена на администрациите, работещи по СКФ на...

21.03.13

Заключителна пресконференция в изпълнение на проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”

На 20 март 2013 г. се проведе заключителната конференция по повод приключването на проекта „Повишаване ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)...

18.03.13

Покана за Заключителна пресконференция по Проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”

От 11.00 часа на 20 март 2013 г. в зала А на Българската търговско-промишлена палата на ул. „Искър” 9 ще се проведе заключителната пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на...

Медийно информационно послание, финансирано със средства по проект №0084-АФКОС-1.7 на ОПТП

Медийното информационно послание има за цел да запознае заинтересованите страни и широката общественост с работата на дирекция АФКОС-МВР, нейните основни функции и задачи. Информационното послание е финансирано по проект "Повишаване...

11.02.13 | Събития

VІ-та кръгла маса по проекта беше проведена в хотел „Дипломат плаза” в гр. Луковит, в периода 6 – 8 февруари 2013 г.

Темите бяха със специфичен акцент по усвояването на европейски средства в Северозападния район за планиране. В събитието участваха: представители на ОЛАФ, Испанската Републиканска полиция и дирекция АФКОС - МВР; представители на Главна дирекция...
   12 > >>  
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png