• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Съвет > НОВИНИ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА

Kалендар

октомври 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Второ редовно заседание на Съвета АФКОС

На 11 декември 2015 г. в Заседателната зала на МВР се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС), председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Филип Гунев.

На заседанието на Съвета беше представена информация по решенията, взети на предходното, а именно:

- Информация за приемането на измененията и допълненията в ПМС № 18/2003 г.;

- Информация относно одобрения от Министерския съвет Доклад за дейността на Съвета през 2014 г. и приетия План за действие на Съвета за периода 2015 – 2016 г.;

- Информация относно разходването на финансовите средства, получени по сметка на Агенция „Митници”, в изпълнение на Споразуменията между Европейската комисия, държавите-членки и четирите големи тютюнопроизводители PMI, JTI, ITL и BAT.

По време на заседанието бяха представени и обсъдени предложения за изменения и допълнения на Плана за действие през 2016 г., наложени вследствие на законодателни промени на европейско и национално ниво, като бяха приети и допълнителни мерки за изпълнение на заложените в плана цели.

В дневния ред на заседанието бяха представени още Въпросника за 2015 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада за защита на финансовите интереси на ЕС на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Борба с измамите – 2014 г.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png