• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Съвет > НОВИНИ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА

Kалендар

юли 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, 24 април 2014 г.

На 24 април 2014 г. под председателството на заместник министър-председателя и министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Дневният ред включваше разглеждане и анализ на информацията за изпълнение на решенията, взети на проведеното в края на 2012 г. заседание, приемане на доклад за дейността на Съвета през 2013 г., обсъждане и приемане на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси, приемане на План за действие за 2014 г.

Директорът на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) – МВР Борислав Хлебаров запозна членовете на Съвета с хода на изпълнението на решенията от предходното заседание. Той представи доклад за дейността на Съвета през 2013 г., отразяващ извършените дейности и изпълнението на залегналите в Плана за действие за 2013 г. задачи.

В рамките на заседанието бе представен и проектът за Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Тя обхваща най-важните приоритети и мерки, които ще бъдат изпълнявани в следващия 7-годишен програмен период 2014-2020 г. Подчертано бе, че България е сред малкото държави-членки на ЕС, които имат подобни документи. Конкретните приоритети в областта на превенцията, разкриването, противодействието, възстановяването и санкциите са ориентирани в една основна насока – по-висока степен на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

Заместник-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов отправи благодарност към всички институции, участвали в изготвянето на проекта на документа. Той поясни, че Националната стратегия е максимално ориентирана и адаптирана към потребностите на страната и предизвикателствата, пред които тя се изправя. В нея има специален раздел с анализ на нередностите за периода 2007 – 2013 г. и най-често срещаните правонарушения. Целта е максимална защита на финансовите интереси на България. Приоритетните действия са насочени към превенция, по-добра координация при изпълнение на общите задачи, защита на българските интереси чрез развиване на националния капацитет за административни проверки.

На базата на този документ е изготвен и План за действие през 2014 г. Той е изключително практически насочен. Основните дейности и мерки са в контекста на изпълнението на начертаните от Стратегията приоритети. Заместник-министър Ангелов обясни, че приетите документи ще бъдат внесени в Министерския съвет от председателя на Съвета Цветлин Йовчев за одобрение и по-нататъшно изпълнение.

Дирекция АФКОС представи информация за създадената организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз за 2013 г., включваща попълването на Въпросника за 2013 г. и изпълнението на Препоръките на ЕК във връзка с доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета за защита на финансовите интереси на ЕС – Борба с измамите – 2012 г.

По време на заседанието бе представено и обсъдено предложението на дирекция АФКОС за изменение на ПМС № 18/2003 г., с цел приемане на нови членове на Съвета и за актуализация на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, с цел хармонизиране с европейското законодателство за програмен период 2014 – 2020.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png