• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Законодателство

Европейско законодателство

Стратегия на Комисията за борба с измамите

Стратегия на Комисията относно борба с измамите, юни 2011 г. Strategy_2011.bg.doc (195.5 KB) План за действие в борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС...

Европейско законодателство

Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред DIRECTIVE_EU_ande_Council_2012_bg.pdf (327.31...

Европейско законодателство

Регламенти

1164/94; 1290/2005; 1260/99; 1150/2000; 438/2001; 2988/95; 595/91; 1831/94; 1681/94; 1074/99; 2185/96; 1080/2006; 1081/2006; 1082/2006; 1084/2006; 1828/2006; 1848/2006; 1605/2002; 1995/2006; 515/97; 2028/2004; 1698/2005; 73/2009; COM(2006) 244 final.

Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 септември 2013 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския...

Европейско законодателство

Концепция АФКОС

Основни задачи и отговорности на службите за координация на борбата с измамите (АФКОС) - 2002, английски език 20021202_AFCOS_tasks_resp.pdf (60.12 KB) Актуализирани основни зададчи и отговорности на службите за координация на борбата с измамите...

24.01.14 | Европейско законодателство

Докладване на нередности

Работен документ относно борба с измамите и други незаконни действия WP_Fight_agianst_fruad_2002.doc (78.5 KB) Ръководство относно докладване на нередности по предприсъединителни програми Irregularities_reporting_guidelines_en_version_2006.pdf...

Европейско законодателство

Регламенти за Програмен период 2014 - 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета CF_1300_2013.pdf (809.64 KB) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...
  << <12   
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png