• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Планове

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

План за действие

pdf.gifПлан за действие за 2012 година за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011-2013 година (194.62 KB).

pdf.gifПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011 - 2013 г. през 2011 г. (165.93 KB)

pdf.gifПлан за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2010 г. (187.58 KB)

pdf.gifПлан за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2009г. (137.49 KB)

pdf.gifПлан за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2008 година. (129.75 KB)

pdf.gifПлан за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО през 2007г.  (324.59 KB) 

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png