• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Другите за нас

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Тиери Кретиен: Наблюдава се значително повишаване на капацитета на АФКОС

31.01.11 | Другите за нас

Thierry_Chretien.jpgВисока оценка за напредъка на България по отношение пресичането на измамите с европейски средства даде в писмо до министър-председателя Бойко Борисов, един от ръководителите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Писмото е на директора на дирекция "Разследвания и операции I" Тиери Кретиен, който посети страната ни през февруари 2010 г. начело на делегация на ОЛАФ. В него той изтъква положените от българското правителство усилия през годината за подобряване на националната система за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. В писмото се дава висока оценка на изпълнението на поетите от министър-председателя, г-н Бойко Борисов и заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, ангажименти за повишаване на капацитета и мотивацията на дирекция АФКОС в МВР за сътрудничество с ОЛАФ".

"Вярвам, че интензивният обмен на информация и взаимното доверие, което изградихме, са добра предпоставка за постигане на положителни резултати", посочва Тиери Кретиен.

Изразена е също така и увереността на ръководството на ОЛАФ, че и през следващата година ще се запази активността на компетентните български органи в установяването, разкриването и наказването на измами и корупционни практики, свързани с европейските фондове.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png