• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Другите за нас

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Маргарете Хофман, директор на дирекция „Политика“ към Европейската служба за борба с измамите: Европейската служба за борба с измамите е удовлетворена от активното сътрудничество с дирекция АФКОС – МВР

Директорът на дирекция „Политика“ в ОЛАФ участва в Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която се проведе на 29 май т.г. в София. В своето изказване тя заяви следното:

„На национално ниво в 28-те държави-членки от Европейския съюз работят службите АФКОС. Тяхната координационна роля е от ключово значение.

В България тази структура действа от 2006 г. Тя разполага с необходимия капацитет, за да подкрепи администрацията на страната Ви при усвояването на европейските средства. Ние сме удовлетворени от сътрудничеството ни с българската институция. Служителите й работят активно с нас. АФКОС може да води административни разследвания у Вас.

България е сред петте държави-членки, които са приели своя Стратегия за борба с измамите. Вече имате и План за действие по документа. Надявам се, че той ще бъде изпълнен изцяло от всички заинтересовани страни, за да гарантираме по-голяма защита на националните и европейските средства.“

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png