• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведено обучение на служителите от дирекция АФКОС в областта на Общия регламент за защита на личните данни

В края на април 2018 г. в дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) – МВР се проведе вътрешноведомствено обучение на служителите в областта на Общия регламент за защита на личните  данни (GPDR), който влиза в сила от 25.05.2018 г.

Обучението беше организирано с оглед законосъобразното изпълнение на служебните задължения на служителите при прилагането на българското и европейско законодателство, включително на Закона за министерството на вътрешните работи, Правилника за устройството и дейността на МВР и Закона управление на средствата от ЕСИФ.

Представена беще подробна информация относно предмета и целите на новата правна уредба, материалния обхват на регламента, дефинирането на понятията, с които работи GDPR, както и принципите му на приложение. Особено внимание беше обърнато на информацията, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните, правото на достъп на субекта, правото на изтриване, основанията за работа с лични данни от страна на служителите, както и на регулирането на материята в рамките на МВР. В контекста на защитата на личните данни беше представен и санкционният режим, съгласно регламента, прилаган от компетентния национален надзорен орган.

Проведеното обучение способства за повишаване административния капацитет на служителите на дирекция АФКОС и има за цел въвеждането на европейските професионални практики и стандарти.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png