• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Редовно заседание за 2018 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 27 април 2018 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2018 г на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).

Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС - заместник-министъра на вътрешните работи Милко Бернер. Съветът единодушно прие Доклада за дейността на Съвета АФКОС за 2017 г. и Отчета за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Съгласно утвърдения дневния ред беше представен Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от ИА ОСЕС, при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007-2013, както и Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от ИА СОСЕЗФ, при сертификационните одити за 2016 и 2017 г. по Европейските земеделски фондове. Членовете на Съвета АФКОС бяха запознати и с предприетите действия за решение на проблемите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж.

В точка „Други“ беше представена актуална информация, касаеща Работна група „Превенция на измамите“ към КОКОЛАФ; баланса по специалната сметка на Агенция „Митници“, открита във връзка със Споразуменията на ЕК и държавите членки с PMI, JTI, ITL и BAT; процедурата по избор на нов генерален директор на ОЛАФ и одитната мисия на Европейска сметна палата в Република България в периода 16-20.04.2018 г.

1.jpg 2.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png