• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

ноември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Първо заседание на работна група „Борба с измамите“ под ръководството на Българското председателство

На 05.02.2018 г. се проведе първото заседание на РГ „Борба с измамите“ под ръководството на Българското председателство на Съвета на ЕС. В Брюксел екипът на Председателството, съставен от служители на дирекция АФКОС и Министерство на финансите, представи приоритетите и работната си програма за първата половина на 2018 г.

Председателството представи документ, обобщаващ позициите на държавите членки относно изменението на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Проведени бяха задълбочени дискусии по предложения проект на документ във връзка с постъпилите множество предложения от страна на ДЧ, като Председателството предложи да бъде изготвен проект на нов документ за обобщаване на дискусиите, който да отрази дадените мнения. Компромисното предложение на Председателството следва да бъде прието по процедурата на мълчаливо съгласие. Целта на Председателството е готовият документ да бъде внесен за одобрение на комитета на постоянните представители КОРЕПЕР през м. февруари 2018 г. за да представи позицията на Съвета относно насоките, в които следва да работи Европейската комисия по изменението на Регламент 883/2013.

Представени от Европейската комисия и обсъдени бяха междинните доклади за оценк а на про грамите „Херкулес III” и „Перикъл 2020“.


20180205_133059.jpg20180205_222033.jpg20180205_222052.jpg20180205_132327.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png