• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“

opdu_logo.pngНа 3 октомври 2016 г. между Администрацията на Министерския съвет и МВР беше сключен договор № BG05SFOP001-4.002-0010-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Добро управление“ с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.

Реализирането на настоящия финансов план ще осигури възможност служители на дирекция АФКОС, работещи по ЕСИФ, да бъдат подпомагани посредством следните дейности:

1. да получат модерно оборудване, за ефективното изпълнение на задълженията си, свързани със защита на финансовите интереси на ЕС, при изпълнение на функциите им по контрол по ЕСИФ;

2. да участват активно в събития и обмен на добри практики по въпроси на ЕСИФ, организирани от европейските институции и компетентните структури в страните членки, както и в обучения по ЕСИФ;

3. да извършват административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, по проекти финансирани по ЕСИФ;

4. провеждане на вътрешни обучения за повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС, по въпроси на ЕСИФ.

5. реализирането на финансовия план ще осигури възможност на органите с функции по разследване на престъпления да се запознаят с техниките на разследване на ОЛАФ, а служителите от дирекция АФКОС ще бъдат запознати с добри практики по разследване на престъпления при разходване на средства по ЕСИФ.

При изпълнението на финансовия план ще бъдат спазени хоризонталните политики за Обществени поръчки и Насърчаване на равенството между мъжете и жените. Щатната численост в дирекцията (както и в цялото министерство) не е разделена на квотен принцип по пол. Спазва се и принципа за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В тези случаи за критерии служат степента и видът образование, притежавана квалификация и трудов опит, изискуеми за съответната длъжност.

Настоящият проект си поставя за основна цел повишаване на административния капацитет на дирекция АФКОС, както и обезпечаване и подпомагане на дейностите на дирекцията, при изпълнението на функциите й по контрол по ЕСИФ, с цел повишаване на нейната ефективност. Описаната основна цел пряко кореспондира с общата цел на Оперативна програма „Добро управление”, а именно подкрепа на хоризонталните структури и звена, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ, чрез повишаване на административния капацитет на хоризонталните структури и звена и към надграждане на постигнатите резултати през програмния период 2007 – 2013 г. Реализирането на настоящия финансов план и включените в него дейности напълно съответстват на целите и приоритетите на ОПДУ и ще допринесат за подобряване работата по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Формулираната основна цел на финансовия план ще бъде постигната, чрез поставянето на следните специфични цели:

1. Обезпечаване и подпомагане на служителите в дирекция АФКОС при провеждане на административни разследвания, при разходването на средства по ЕСИФ;

2. Обезпечаване и подпомагане на служителите в дирекция АФКОС при провеждане на проверки на място съвместно с представители на ОЛАФ, свързани с разходването на средства по ЕСИФ;

3. Подпомагане работата на дирекция АФКОС в оперативното сътрудничество с Европейката служба за борба с измамите (ОЛАФ) и съответните компетентни органи за защита на финансовите интереси на ЕС в държавите членки, по въпроси касаещи разходването на средства по ЕСИФ.

4. Осигуряване на необходимия технически капацитет на дирекция АФКОС за ефективно изпълнение на дейностите, свързани със защита на финансовите интереси на ЕС, при изпълнение на функциите им по контрол по ЕСИФ.

Специфичните цели по проекта пряко ще допринесат за намаляване риска от измами със средства, отпуснати по ЕСИФ, с цел да се защитят финансовите интереси на ЕС, както и да се повиши административния капацитет на дирекция АФКОС.

Срокът за изпълнение на дейностите по финансовия план е от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png