• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

юли 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Днес, 7 април 2015 г., в Заседателната зала на МВР се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Филип Гунев.

На заседанието бяха представени и приети Доклада за дейността на Съвета през 2014 г., както и Плана за действие за изпълнение на националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите за периода 2015 – 2016 г. Обсъден и приет беше и проект за изменение и допълнение на ПМС 18/2003 г.

В дневния ред на заседанието бяха разгледани още информация за изпълнените от членовете на Съвета дейности, свързани с попълването на Въпросника за 2014 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и по Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада за защита на финансовите интереси на ЕС на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Борба с измамите – 2013 г.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png